A Szentírás vándorútja az Encsencsi Református Egyházközségben
feb 21
2017
Febuár 10-én az Encsencsi Református Egyházközségben járt a Vándorbiblia.
Arany Lajos vehette át az idei Jókai-díjat
feb 20
2017
A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület a budapesti Falvak Kultúrájáért Alapítvánnyal, valamint Komárom várossal közösen szombaton 11. alkalommal, Jókai Mór születésének 192. évfordulójára is emlékezve adta át a Jókai-díjat irodalmi pályázata győztesének a komáromi Kultúrpalota dísztermében. Az arany díszoklevelet és Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett gipszmásolatát a debreceni Arany Lajos újságíró, tanár és anyanyelvi lektor kapta.
A Tiszántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlése és hálaadó istentiszteleti rend
feb 20
2017
Körlevél a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkipásztoraihoz Kedves Lelkipásztor Testvéreim! Négyszázötven évvel ezelőtt, 1567. február 24-26 között tartották hitbeli őseink a Debreceni Zsinatot, és fogadták el a II. Helvét Hitvallást, amelytől számítjuk Tiszántúli Református Egyházkerületünk alapítását. Erre emlékezve, az egyházkerület elnöksége összehívta a Tiszántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlését. Az ünnepi közgyűlés 2017. február 25-én, szombaton 11 órakor kezdődik a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában. A közgyűlés nyilvános.  Tervezett rendje: *       Ünnepi istentisztelet. Igét hirdet: dr. Fekete Károly püspök *       Emlékező előadások a Tiszántúl reformációjáról és a Debreceni Zsinat jelentőségéről: dr. Baráth Béla Levente egyetemi tanár és dr. Bölcskei Gusztáv rektor *       Ünnepi nyilatkozat elfogadása *       Köszöntések Hálaadó istentisztelet rendje a Debreceni Alkotmányozó Zsinat 450 éves évfordulója alkalmából 2017. 02.26., vasárnap ISTEN  SZÍNE  ELÉ  ÁLLÁS (CORAM DEO) Igei köszöntés (úrasztalától) – gyülekezet áll, úrasztalától „Magasztaljátok Istenünket, az Urat, és imádjátok őt szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.” (Zsolt 99,9) „Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében.” Ámen. Gyülekezeti ének: 90. zsoltár 1. vers „Te benned bíztunk, eleitől fogva…” Köszöntés: A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége testvéri szívvel köszönti gyülekezetünket az alábbi gondolatokkal: Kedves Testvéreim! Négyszázötven esztendővel ezelőtt, 1567-ben, február 26-án fejeződött be a Debreceni Zsinat három napos ülése. Ettől az eseménytől számítjuk református egyházunk és a Tiszántúli Református Egyházkerület alapítását. A II. Helvét Hitvallásnak az 1567. évi Debreceni Zsinaton történt aláírásával szilárdult meg a helvét irányú reformáció Magyarországon, mivel ez a zsinat tette meg az első lépéseket egy olyan egyházi szervezet kialakítására, amely a helvét reformációhoz csatlakozott gyülekezetek életrendjét körvonalazta. Éppen ezért nekünk, tiszántúli reformátusoknak kettős hálaadás van a szívünkben a reformáció jubileumi évében. Erősítsen bennünket a mai istentisztelet is a reformáció felismeréseiben: Abűnös ember egyedül Jézus Krisztusban való hit által, Isten ingyen kegyelméből, kizárólag a Szentírás alapján és a Megváltó érdeméből üdvözülhet. - Egyedül Istené a dicsőség! Dr. Adorján Gusztáv főgondnok és dr. Fekete Károly püspök Isten rendelése: Hallgassátok meg Isten rendelését, ahogyan azt Ézsaiás könyvének 55. részében a 6-7. versekben olvassuk: „Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.” (Ézs 55,6-7) Bűnvallás: Jöjjetek, tegyünk vallást bűneinkről a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Imádkozzunk! Urunk, könyörülj rajtunk kegyelmeddel, Istenünk, töröld el hűtlenségünket nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólunk bűneinket, és vétkeinktől tisztíts meg bennünket! Egyedül ellened vétkeztünk, azt tettük, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Tiszta szívet teremts bennünk Istenünk, és az erős lelket újítsd meg bennünk! Ne vess el orcád elől bennünket, szent lelkedet ne vedd el tőlünk! Megvalljuk előtted sokszor nem voltunk kíváncsiak a te prófétai útmutatásodra. „Vétkeztünk őseinkkel együtt, bűnt, gonoszságot követtünk el. Bocsáss meg nekünk! Segíts meg minket Urunk, Istenünk és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek és dicsőítve magasztalhassunk téged.” Ámen. (Az 51. és a 106. Zsoltár alapján) Kegyelemhirdetés: áldó mozdulattal Halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.” (Jn 3,16-17) (gyülekezet leül) Gyülekezeti ének (ülve): 105. zsoltár 1-3. - „Adjatok hálát az Istennek…” OLVASOTT  IGE Előfohász: Hálaadó istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a hatalom és a dicsősség most és örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg Isten Igéjét a Máté evangéliuma 10. részének 24-33. verseiből. Lekció: Mt 10,24-33 Imádság: Isten áldása legyen az Ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk!(gyülekezetet felállítani) Mindenható, örökkévaló Úristen, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak bölcs és hatalmas Teremtője! Örvendezünk Előtted, hogy ma hálát adhatunk Neked a reformáció századainak áldásaiért. Köszönjük, hogy a világ kezdetétől a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből Szentlelked és igéd által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjtesz magadnak, amit oltalmazol és megtartasz. Áldunk, hogy Szentlelked világossága és igéd ereje elhozta a mi népünk számára is a reformáció felismeréseit, és új korszakot jelentő folyamatát. Hálaadással köszönjük a 450 évvel ezelőtti Debreceni Zsinatot, amelytől számítjuk magyar református egyházunkat. Köszönjük Neked, hogy sok küzdelemben, nehéz történelmi korszakokban, hűtlenkedések, elgyávulások és elnyomások között is megőrizted gyülekezeteinket és velünk voltál. Ajándék számunkra, hogy a mi nyelvünkön is segítségül hívhatunk, énekben és imádságban magasztalhatunk Téged, valamint hirdethetjük és hallgathatjuk éltető beszédedet a Kárpát-medencében és szerte a világon. Könyörgünk Hozzád, töltsd ki Szentlelkedet népünkre, hogy üdvösséges önismeretre jussunk: forduljunk el attól, ami vesztünket okozza és merjük rábízni az életünket a Te irgalmas szeretetedre. Gyomlálj ki közülünk minden pártosságot, ellened való lázadást és egymás közötti viszályt. Növeld hitünket keresztyén küldetésünkben és erősíts meg az evangélium hirdetésére! Szólj hozzánk igédből, hogy megnyíljon előttünk a megújulás útja, és áldás lehessünk ebben a világban. Add, hogy egy szívvel és egy lélekkel figyeljünk ma is szavadra és a nyelvek sokféleségében a mi szánk is hadd vallja: „Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” Az Ő nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen. Igehirdetésre készítő ének (állva):             154. dicséret – „Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa…” HIRDETETT IGE Javasolt textus:Róm 8,31-39  Ebben az igében található egyházunk vezérigéje, amely a Tiszántúli Református Egyházkerület címerének szerves része lett. Igehirdetés IMÁDSÁGOS RÉSZ Utóima – szabadon, az ige üzenetéhez igazodva és hozzáillesztve utolsó mondatokként: Hálaadással emlékezünk meg Istenünk arról, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék tetőled száll alá, a világosság Atyjától. Fogadd el, amikor ezért önmagunkat ajánljuk fel először a Te dicsőséged és felebarátaink javának szolgálatára. Szavainkkal és életünkkel szeretnénk Jézus Krisztus nevéről vallást tenni a mindennapi élet istentiszteletében, ezért küldetésünk betöltéséhez Szentlelked erejét kérjük. Fogadd el hálánk jeleként felajánlott adományainkat a Te egyházad javára és országod építésére. Ámen! Úri imádság: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. BEFEJEZŐ  RÉSZ Hirdetés Adakozásra való felhívás: Adományainkat a reformáció debreceni emlékművének elkészíttetésére ajánljuk fel. Áldás Záróének: 200. dicséret 1-6. - „Ó, maradj kegyelmeddel mivelünk, Jézusunk…” 
Szentséges asszonyok Berettyószentmártonban
feb 13
2017
A protestáns ember számára valahol természetessé vált a nő, az asszony sok helyen: szószéken, katedrán, sír mellett, vagy éppen a konyhapultnál, a gyerekágynál, a terített asztalnál felszolgálva. De mégis egyfajta hiányérzet töltheti azt, aki az elnőiesedett egyházban keresi a nők és az asszonyok megbecsültségét és tisztességét. Egy erőteljesen patriarchális egyházban kell a többségében női gyülekezeti tagoknak, lelkésznéknek és lelkésznőknek megkeresni a maguk speciálisan női és protestáns identitását – ami nem minden esetben könnyű feladat.
X. Református Jótékonysági Bál - videóval
feb 13
2017
A Református Jótékonysági Bál hagyománya 2008-ban indult, a határon túli református intézmények támogatására.  A jótékonysági bálon befolyt összegből minden évben határon túli intézményeket támogatnak a szervezők, erősítve ezzel a Kárpát-medencei református magyarság összetartozását. Évről-évre mindig más térségből választják ki a támogatandó intézményt, az ottani egyházkerület, egyházmegye javaslatára.
A Szentírás vándorútja a Tiszántúlon - Hajdúsámsoni Református Egyházközség
feb 13
2017
"... ilyen lesz az én Igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem." (Ézsaiás 55, 11)
„És lesznek ketten egy testté…”
feb 13
2017
Idén „Veled kiteljesedve” jelmondattal, február 12-19. között rendezik meg a Házasság hetét, amelynek a nyitóalkalma a Debreceni Református Nagytemplomban volt.
„Veled kiteljesedve” – Vasárnap kezdődik a házasság hete
feb 09
2017
Hazánkban tizedik alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. A már huszonegy országban zajló mozgalom célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire, valamint segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. Az idén február 12. és 19. között zajló országos rendezvénysorozat házaspár arca Madarász Isti filmrendező és felesége, Kerekes Monika. A központilag szervezett programok fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.
Ötödik alkalommal lesz BORUM
feb 09
2017
Idén is megszervezi a BORUM Kárpát-medencei református szőlészek és borászok fórumát a Magyar Református Szeretetszolgálat. Ezúttal a felvidéki borokat ismerhetik meg a résztvevők, az alkalomnak Vámosladány, Garamsalló és Léva ad otthont március 3-5. között.
A Szentírás vándorútja - a Nyíradonyi Református Egyházközségben
feb 09
2017
Gyülekezetünk, február 8-án, a kora délutáni órákban tartott istentisztelet keretén belül kaphatta meg a Jubileumi Szentírást. Szeretett testvéreink, a Hajdúsámsoni Egyházközség Képviselői kísérték hozzánk.