Pályázati felhívás tanári állásra - iskolalelkész, vallástanár
2018. június 05.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Kisvárda) pályázatot hirdet

iskolalelkész, vallástanár

munkakör betöltésére.

Jogviszony: Egyházi szolgálati jogviszony

Jogviszony időtartama: Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Flórián tér 5.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény hitéletének vezetése, koordinálása; a hit –és erkölcstan tantárgy oktatása az
5-12. évfolyamokon; az iskola hitéleti alkalmainak megszervezése, szolgálatok elvégzése; a tanulók lelkigondozása; az iskola beiskolázási területén található gyülekezetekkel és azok lelkipásztoraival való kapcsolattartás; kiszállások szervezése.

Illetmény és juttatások:

A javadalomról (pénzbeli és természetbeli juttatások) a díjlevelet kiállító az alkalmazó intézménnyel történő egyeztetés alapján rendelkezik. A bérezés megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Okleveles református teológus (lelkész szakiránnyal) végzettség; Egyetemi   szintű vallástanári végzettség
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt nem áll

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Százvai János László a Kisvárdai Református Egyházközség lelkipásztora nyújt, mint az intézmény fenntartó testületének képviselője.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatot a Kisvárdai Református Egyházközség (4625 Kisvárda, Flórián tér 17. ) címére kell beküldeni. Kérjük a borítékon feltüntetni: Iskolalelkészi pályázat

vagy

 • Elektronikus úton Százvai János László lelkipásztor úrnak címezve, a Kisvárdai Református Egyházközség e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményi lelkész szolgálati jogviszonyának létesítéséről és megszüntetéséről egyházközségi fenntartású intézmény esetén a presbitérium javaslatára az esperes felterjesztésére a püspök dönt, a kirendelést részére az esperes adja ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 30.